برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به فصلنامۀ «مطالعات دانشنامه‌نگاری» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

♦ راهنمای داوران

♦ اسامی داوران سال 1400