فرآیند پذیرش مقاله : 

 

مقاله های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیأت تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2 نفر از داوران صاحب‌نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیأت تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است.

مراحل به شرح زیر است:

  1. ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوی نویسنده
  2. بررسی اولیه در شورای سردبیری  که در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند:
  • رد و بایگانی (3 هفته)
  • قبول و تعیین و ارسال مقاله به دو ارزیاب (4 هفته)