بسمه تعالی

 

قوانین اجرایی و اخلاقی برای انتشار مقالات در مجله مطالعات دانشنامه‌نگاری

1- اصول کلی:

 • نشریه از دریافت مقاله‌های علمی معتبری که حاوی مطالب و نکات علمی جدید و غیراقتباسی باشد (علمی- پژوهشی) استقبال می‌کند ولی (با توجه به سیاست‌های جدید وزارت عتف درباره مجلات علمی) این امکان را فراهم می‌آورد تا مقالاتی که ترویجی، گردآوری، کاربردی و یا نقد و بررسی کتاب نیز هستند بشرط آن که ارزش علمی داشته باشند نیز در معرض داوری و انتشار قرار گیرد.
 • مقالات ارسالی به‌ هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
 • نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.
 • انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 

2- نشر و آرشیو:

نشریه مطالعات دانشنامه‌نگاری به‌صورت دوفصلنامه و آنلاین منتشر می‌شود و تمام مقالات از ابتدا تا آخر بر روی سامانه اختصاصی نشریه قابل دسترسی هست. همچنین آرشیو نشریه در سایت ISC قابل دسترسی است.

 

3- ساختار ضروری مقالات ارسالی:

**نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند:

 • نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛
 • میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
 • معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛
 • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛
 • نشانی، کدپستی، ‌شمارة تلفکس نویسندة مسئول؛
 • چکیده فارسی و انگلیسی حدود 150 واژه؛
 • منابع پابانی مقاله.

نویسندگان محترم، مقالات مرتبط خود را صرفاً از طریق سامانه نشریه ارسال فرمایند. نشریه به مقالاتی که از طریق ایمیل و یا سایر روش‌ها ارسال شوند ترتیب اثر نخواهد داد.

پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و در مجموع از8000 کلمه تجاوز نکند.  متن فارسی مقاله با قلم B Lotus، در اندازة قلم 13، و متن لاتین مقاله با قلم Times New Roman، در اندازة قلم 10، در برنامة 2007 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همة‌ مقاله‌ها الزامی است.

مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گیرد.

 

4- شیوه استناد:

ارجاعات مقاله‌، درون متنی و به‌شیوه زیر باشد:

 • برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌ خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار، شمارة جلد و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/210)
 • برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/ 21 ـ 25)
 • ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (Nelson, 2003: 115)
 • اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.
 • در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقالة خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود.
 • ارجاعاتِ تکراری، کامل و مانند بار نخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا ترسیم خط به‌جای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

منابع: در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار:نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارة نشریه، شمارة صفحات مربوط به مقاله.

منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

 

5- نحوه داوری:

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دو فصلنامه مطالعات دانشنامه‌نگاری از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیأت تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2 نفر از داوران صاحب‌نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیأت تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی براساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیأت تحریریه است.

 

6- دسترسی آزاد و رایگان به مقاله‌ها:

دو فصلنامۀ «مطالعات دانشنامه‌نگاری» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

7- اصول اخلاقی برای سردبیر، داوران و نویسندگان:

مجله علمی «مطالعات دانشنامه‌نگاری» خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) در نیامده است ولی از راهنمایی آنها در این حرکت ارزشمند مدد جسته و خود را متعهد به اصول زیر می داند.

مشروح اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) (مشاهده)

منشور اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (مشاهده)

در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله (شامل سردبیر، مشاوران و داوران) و همچنین مخاطبان مجله (شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آنها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است:

7-1 - اصول اخلاقی برای سردبیر:

 • سردبیر استقلال فکری نویسندگان را محترم می‌شمارد.
 • نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی براساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام و وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 • سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.
 • پاسخ نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای به‌خاطر سرقت ادبی و یا عدم تناسب با حیطه موضوعی مجله در بررسی اولیه و بدون طی شدن مراحل داوری رد شود.
 • حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.
 • سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیات تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.
 • سردبیر یا مدیر داخلی مجله (به نمایندگی) مسئول اخذ فرم‌های اعطای حق تالیف، استعلام اصالت مقاله، تعارض منافع احتمالی، و فرم تعهد به منظور عدم ارسال اصل و یا کپی مشابه مقاله به سایر مجلات حتی در قالب‌های دیگر است. تعهد نویسنده مسئول مبنی بر برائت از سرقت ادبی هم اخذ خواهد شد.
 • از آنجائیکه بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع خواهد بود از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه مجله واگذار خواهد شد.
 • اطلاعات منتشر نشده، گزاره ها و تفاسیر مندرج در مقالات ارسالی در مقالات سردبیر بدون کسب اجازه از نویسنده اصلی استفاده نخواهد شد.
 • سردبیر از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

7-2- اصول اخلاقی برای داوران

 • از آنجایی‌که فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فوراً مقاله را به سردبیر عودت دهد.
 • همچنانکه داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می‌شمارد باید بی‌طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.
 • داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارض است باید بلافاصله مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.
 • داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.
 • داوران باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نماید. عدم ارائه توضیحات کافی توسط داور و یا پاسخ‌های نویسندگان به نظرات داور ارزش چندانی نداشته و حتی الامکان باید خودداری شود.
 • داوران باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشند.
 • تأخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با اینحال داوران باید سردبیر را از تأخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.
 • داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحث‌ها و تفاسیر منتشر نشده دیگران که در قالب مقاله به این مجله ارسال شده در کارهای خود بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله استفاده کنند.
 • داوران باید سردبیر را از مواردی که گمان می‌رود گزارش تحقیقات انجام شده دریافتی به نوعی ممکن است مستقیماً مورد سوء استفاده قرار گیرد، آگاه سازند.

7-3- اصول اخلاقی برای نویسندگان

 • اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک مقاله یا گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.
 • نویسنده متعهد است در شرایطی لازم جهت ارائه شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی و تحقیقات صورت گرفته که شامل داده های مقاله، نمودارها و یا دیاگرام‌هایی تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین گزارشی مبنی بر چگونگی به‌دست آوردن نتایج تحقیق را در اختیار هیأت تحریریه مجله قرار دهد.
 • استناد صحیح به تمام منابعی که چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیر مستقیم از آنها استفاده شده است الزامی است.
 • چنانچه مقاله قبلاً (در این مجله و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.
 • تمام نویسندگان اصلی و همکار که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید واجد حداقل مشارکت علمی در تهیه مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. می‌توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکرکرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به‌شکل نویسنده همکار اخذ نماید.
 • مقالات برگرفته از پایان نامه های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد باید با ذکر نام استاد راهنما به هیأت تحریریه ارسال شود. نام استادان مشاور (درصورت وجود) در ردیف نویسندگان همکار ذکر شود
 • مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است

7-4- سرقت علمی

ثبت مقاله در سامانۀ فصلنامۀ «مطالعات دانشنامه‌نگاری» با ارسال ایمیل به کلیۀ نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزلۀ نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، درصورتی‌که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همۀ نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. دوفصلنامۀ «مطالعات دانشنامه‌نگاری» در تلاش است تا تمامی مقالات ارسالی به سامانۀ نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق سامانه‌های مشابهت‌یاب بررسی گردد. از‌این‌رو به نویسندگان پیشنهاد می‌شود برای اطمینان از نبود موارد تخلف، از سامانه‌های مشابه‌یاب از جمله سامانۀ «سمیم‌نور» استفاده نمایند. گفتنی است که حق ارزیابی و پیگرد موارد سرقت علمی برای دوفصلنامۀ «مطالعات دانشنامه‌نگاری» محفوظ است.

راهنمای نگارش مقالات (PDF)

راهنمای استفاده از سامانه

فرآیند پذیرش مقاله

♦ فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان (الزامی در زمان ارسال مقاله)

 

 نویسنده متعهد است در صورت داشتن حامی مالی و یا معنوی حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج نماید.