اهداف نشریه:

1. بررسی و تحلیل محتوای دانشنامه‌های مختلف

2. بررسی ساختارهای کلّی دانشنامه‌ها و همچنین ساختار مقالات دانشنامه‌‌ای

3. بررسی تاریخی دانشنامه‌ها در ایران و جهان

4. بررسی دانشنامه‌های عمومی و تخصصی

5. بررسی شیوه‌های دانشنامه‌نگاری در ادوار مختلف

6. بررسی فرایندهای دانشنامه‌نویسی در دانشنامه‌های مختلف

چشم‌اندازها:

1. دستیابی به الگوهای استاندارد و قابل اتکا در دانشنامه‌نویسی به زبان فارسی

2. دستیابی به ساختار دقیق و متقن در دانشنامه‌نویسی به زبان فارسی

3. حصول به شیوه‌نامه‌های دانشنامه‌ای در موضوعات مختلف

4. ترسیم جایگاه دانشنامه‌ها در نقشة پیشرفت علمی جامعه

5. تبیین دانشنامه‌ها در آگاهی بخشی عمومی به آحاد جامعه