سردبیر


احمد پاکتچی سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

مطالعات ادیان زبان شناسی تاریخی

 • a.pakatchiihcs.ac.ir

مدیر مسئول


آزیتا افراشی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی

 • a.afrashi.linggmail.com

اعضای هیات تحریریه


نجفقلی حبیبی دانشیار دانشگاه تهران

فلسفه و حکمت اسلامی

 • najafgholihabibigmail.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا مدقالچی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

آنالیز ریاضی

 • a_medghalchikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدصادق سجادی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • sadegh.sajjadigmail.com

اعضای هیات تحریریه


جواد فرهودی عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مهندسی آب

 • jfarhoudiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم رادفر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • agradfaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


منوچهر اکبری عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • makbariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پگاه مصلح عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل

علوم سیاسی

 • pegahmoslehihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن ابراهیمی عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • ebrahimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس سعیدی عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

علوم طبیعی

 • a-saidisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مسعود رضایی عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ترویج و آموزش کشاورزی

 • masoud314gmail.com

اعضای هیات تحریریه


اصغر اسمعیلی معاون پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

زبان و ادبیات فارسی

 • tesmaeli2006yahoo.com

ویراستار ادبی نشریه


مهلا آرین پور پژوهشگر و مدرس

زبان شناسی

ویراستار انگلیسی


کامیار جولایی کارشناس روابط علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

زبان‌شناسی

 • kamyar582002gmail.com

مدیر اجرایی


نسترن حاجی‌زاده سابق مسئول اجرایی

 • nastarani_pyahoo.com