سردبیر


دکترآزیتا افراشی رییس پژوهشکده دانشنامه نگاری

زبان شناسی

 • a.afrashi.linggmail.com
 • a.afrashi.ling@gmail

مدیر مسئول


دکتر آزیتا افراشی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی

 • a.afrashi.linggmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نجفقلی حبیبی دانشیار دانشگاه تهران

فلسفه و حکمت اسلامی

 • najafgholihabibigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکترعلیرضا مدقالچی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

آنالیز ریاضی

 • a_medghalchikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدصادق سجادی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • sadegh.sajjadigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد فرهودی عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مهندسی آب

 • jfarhoudiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم رادفر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • agradfaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکترمنوچهر اکبری عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • makbariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر پگاه مصلح عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل

علوم سیاسی

 • pegahmoslehihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن ابراهیمی عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • ebrahimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس سعیدی عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

علوم طبیعی

 • a-saidisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود رضایی عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ترویج و آموزش کشاورزی

 • masoud314gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر اسمعیلی معاون پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

زبان و ادبیات فارسی

 • tesmaeli2006yahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر مهلا آرین پور پژوهشگر و مدرس دانشگاه

زبان شناسی

مدیر اجرایی


دکتر مهلا آرین پور مسئول اجرایی

 • arianpoor.m81gmail.com