نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران، ایران.

چکیده

دانشنامه‌ها بـر مجموعـه‌ای از تألیفات و آثاری اطلاق می‌شود که دربردارنده طیف وسیعی از علـوم و معـارف بشـری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی دانشنامه‌های زبان‌شناسی دو دهه اخیر (۲۰۰۰-۲۰۲۰) بر اساس تحلیل محتوایی و ساختاری است، که به روش پیمایشی و با بهره‌گیری از تحلیل محتوایی و ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۰ دانشجوی دکتری زبان‌شناسی و پیکره لازم برای بررسی، سه دانشنامه زبان‌شناسی (۲۰۰۴)، دانشنامه زبان و زبان‌شناسی (۲۰۰۵) و دانشنامه زبان‌شناسی روتلج (۲۰۱۰) است. ابزار ارزیابی دانشنامه‌ها و جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای متشکل از هفت معیار محتوایی و ساختاری است. داده‌های پژوهش به‌صورت آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که در تحلیل محتوایی، دانشنامه‌های مورد بررسی در هر چهار معیار حوزه‌های اصلی زبان‌شناسی، معیار حوزه‌های فرعی زبان‌شناسی، معیار شاخه‌های زبان‌شناسی و معیار ویژگی مقالات با کمبودها و کاستی‌هایی مواجه هستند. در تحلیل ساختاری نیز، هر سه دانشنامه در معیار ویژگی مدخل‌ها، معیار ویژگی مؤلفان و معیار سازمان‌بندی دانشنامه در برخی موارد دچار نقایصی هستند. این در حالی است که در مقایسه تحلیل محتوایی و ساختاری سه دانشنامه مشخص شد، میزان تحقق معیارهای ساختاری بیش از معیارهای محتوایی است. بر پایه یافته‌ها این نتیجه کلی حاصل شدکه به لحاظ محتوایی هنوز نمی‌توان دانشنامه‌های دو دهه اخیر در علم زبان‌شناسی را به‌عنوان منابع تخصصی جامع و مرجع در‌نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Content and structural assessment of linguistics encyclopedias in the last two decades (2000-2020)

نویسنده [English]

  • mahla arianpour

Institute for Humanities and Cultural Studies, Encyclopedia Compiling Research Center,

چکیده [English]

The aim of the present study is to assess the linguistics encyclopedias of the last two decades (2000-2020) based on content and structural analysis. For this purpose, this research was conducted by survey method using content and structural analysis. The statistical population of the study includes 10 PhD students in linguistics and the chosen corpus are encyclopedia of linguistics (2004), encyclopedia of language and linguistics (2005) and the Routledge encyclopedia of linguistics (2010). The tool for assessing encyclopedias and data collection is a questionnaire consisting of seven content and structural criteria. The research data were analyzed as descriptive statistics. Findings showed that base on content analysis of the given encyclopedias, the criteria of linguistic main fields, the criteria of linguistic sub- fields, the criteria of linguistics branches and the criteria of articles are faced with shortcomings. Based on the structural analysis, all three encyclopedias have some shortcomings in the criterion of entries, the criterion of authors and the criterion of encyclopedia organization. However, by comparing the content and structural analysis of the three linguistics encyclopedias, it was found that the rate of fulfillment of structural criteria is more than content criteria. Therefore, it was concluded that encyclopedias of the last two decades in linguistics cannot yet be considered as specialized and reference sources in terms of the content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encyclopedia
  • Linguistics
  • Content Analysis
  • Structural Analysis
مشکوه‌الدینی، مهدی (۱۳۹۷)، سیر زبانشناسی؛ ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد. نوبت چاپ: هشتم.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد کاظم (۱۳۹۱)، «اصول و ضوابط دائره‌المعارف نویسی»؛ مجله‌ آینه پژوهش، شماره ۱۱۰و ۱۱۱، صص ۲۷۴-۲۸۲.
دبیرمقدم، محمد (۱۳۹۳)، زبان‌شناسی نظری پیدایش و تکوین دستور زایشی؛ ویراست سوم با تجدید نظر اساسی، تهران: انتشارات سمت.
Ahlsen, E. (2006). Introduction to Neurolinguistics. Publisher: John Benjamin.
Ashby, P. (2011). Understanding Phonetics. London: Hoddor Education.
Bowern, C. and Evans, B. (2014). The Routledge Handbook of Historical Linguistics. Routledge. ISBN: 0415527899, 9780415527897.
Brown, K. (2005). The Encyclopedia of Language and Linguistics. Publisher: Elsevier
Campbell, L. (2013). Historical Linguistics. Furth edition. MIT Press.
Chamber, J and Trudgill, P. (1999). Dialectology. Cambridge university press
Clark, A. (2010). The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing. Blackwell Publishing Ltd.
Coulthard, M. and Johnson, A. (2007). An Introduction to Forensic Linguistics. Publisher: Routledge.
Cowie, A.P. (2009). Semantics. Oxford: Oxford University Press.
Crowley, T. and Bowern, C. (2010). An Introduction to Historical Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Crystal, D. (2005). How Language Works. New York: Penguin Group.
Cummings, L. (2008). Clinical Linguistics. Publisher: Edinburgh University Press.
Davies, A. (2007). An Introduction to Applied linguistics: From Practice to Theory. Edinburg: Edinburg University Press.
Durkin, P. (2009). The Oxford guide to Etymology. Oxford: Oxford University Press.
Encyclopedia Britannica. Originally published: 1768. 15th edition, 2010. Subject: General. Language: British English.
Field, J. (2003). Psycholinguistics: A resource Book for Students. London: Routledge.
Grundy, P. (2000). Doing Pragmatics. London: Edward Arnold.
Haspelmath, M. (2002). Understanding Morphology. London: Arnold.
Jackson, H. (2002). Lexicography: An Introduction. London: New York: Routledge.
Katz, A. W. (2001). Introduction to reference work. New York: McGraw-Hill.
Larson, R (2010). Grammar as Science. MIT Press.
Lidov, D. (1999). Elements of Semiotics. New York: St. Martin's Press.
Lyons, J. (1990). Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Malmkjaer, K. (2010). The Routledge linguistics encyclopedia. Publisher: Routledge.
Mcenery, T and Hardie, A. (2012). Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice, London: CUP.
Meyerhoff, M. (2006). Introducing sociolinguistics. Canada, Publisher: Routledge.
Odden, D. (2005). Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Rogers, H. (2005). Writing Systems, A Linguistic Approach. Oxford: Blackwell.
Siegel, J. (2018). Demographic and Socioeconomic Basis of Ethnolinguistics. Springer International Publishing.
Strazny, P. (2004). Encyclopedia of Linguistics. Publisher: Routledge.
Velupillai, V. (2013). An Introduction to Linguistic Typology. John Benjamin.
Wardhaugh, R. (2006). An Introduction to Sociolinguistics. 5th ed. Oxford and Malden, MA: Blackwell.
Widdowson, H.G. (2007). Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press.