نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

فرهنگ «زبان‌آموز» به مثابه پدیده و سنتی بریتانیایی سابقه‌ای بیش از نیم قرن دارد. اصطلاح «زبان‌آموز» عموماً به آن دسته از فرهنگ‌های لغت انگلیسی اطلاق می‌شود که مخصوص زبان‌آموزانی تهیه و تدوین شده که انگلیسی زبان مادریشان نیست و به نوعی جنبه آموزشی این گونه فرهنگ‌ها برجسته‌تر است. هدف از نگارش مقاله حاضر عبارت است از شناخت تاریخچه شکل‌گیری و پیدایش فرهنگ تک‌زبانه زبان‌آموز انگلیسی، معرفی نمونه‌های معروف  در این عرصه و توصیف و تبیین دقیق و جامع خصوصیات بارز و ویژگی‌های متمایزکننده این نوع فرهنگ‌ها از منظر کلان ساختار، میان ساختار و خردساختار شامل شکل ظاهری، مواد پیش‌متن فرهنگ، گستره و گنجایش، دامنه بُرد، تعریف‌نگاری، تصویر‌دهی، طبقه‌بندی معنایی، تفکیک درون مدخلی، اطلاعات متعدد و متنوع واژگان‌شناختی، اطلاعات پیرامونی، الحاقات/ضمائم، و امکانات جنبی. البته برای روشن‌تر شدن بحث، سه فرهنگ زبان‌آموز چاپ ناشران معروف و مطرح نیز بررسی می‌شود: دو فرهنگ روزآمد آموزشی زبان‌آموز انگلیسی چاپ ناشران بریتانیایی یعنی فرهنگ لغات آکسفورد مخصوص زبان‌آموزان سطح پیشرفته (OALD) و فرهنگ لغات انگلیسی معاصر لانگمن (LDOCE) و البته تنها فرهنگ در دسترس چاپ ناشران آمریکایی به نام «فرهنگ لغات رندوم هاوس وبستر مخصوص زبان‌آموزان سطح پیشرفته» (RWAED).در آخر، نگارنده می‌کوشد چشم‌اندازی از آینده فرهنگ‌های زبان‌آموز، مخاطرات و چالش‌های پیش‌رو و فرصت‌های ناشی از انقلاب دیجیتالی و پیشرفت‌های فناوری به‌دست دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

English Learner’s Dictionaries as A British Tradition: History, Defining Characteristics and Prominent Instances

نویسنده [English]

  • Hossein Heidari Tabrizi

Associate professor, English Department, Isahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Generally speaking, dictionaries are still the only most valued tool for language learners. More specifically, the monolingual learners’ dictionaries (MLD), as a variety of dictionary dedicated to meet the needs of non-native language learners, are an authoritative source for learners of English. In fact, the foundations of the MLD were laid down in the 1920s and 1930s by some British academics; thus it is above all a British phenomenon. Random House Webster’s Advanced English Dictionary (RWAED) is “the first Webster's dictionary truly written for advanced learners of English”. The present article aims to explore English leaner’s dictionaries, to present the evolution of such dictionaries through history, and to introduce their defining characteristics in detail through examining the best known and most influential instances of such a trend. In doing so, two well-established and frequently used British learner’s dictionaries; namely, Oxford Advanced Learners Dictionary (OALD) and Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) along with RWAED are introduced and compared in terms of their macrostructures, mediostructures, and microstructures, as well as textual structures, addressing structures and metalexicographic methods. More specifically, the front materials, the dictionary body, the back materials and the accompanying resources were all assessed in terms of format and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • British tradition of Dictionary-compiling history
  • English monolingual learners’ dictionary
  • lexicography
منابع فارسی
باطنی، محمدرضا، و دستیاران. (1385). فرهنگ معاصر پویا. تهران: فرهنگ معاصر.
بهمنیان، نسیمه، و اسلامی، محرم. (1396). پیشنهاد چهارچوبی برای تهیه فرهنگ های زبان آموز فارسی. فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان)، 12، 80-67.
حق شناس، علی محمد، سامعی، حسین، و انتخابی، نرگس. (1381). فرهنگ معاصر هزاره در یک جلد. تهران: فرهنگ معاصر.
حیدری تبریزی، حسین. (زیر چاپ). تجربه آزمایی ناشران آمریکایی در تدوین «فرهنگ های زبان آموز» به عنوان سنتی بریتانیایی: کیفیت سنجی موردی فرهنگ Random House Webster’s Advanced English Dictionary. فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان).
سامعی، حسین. (1381). فرهنگ دوزبانه. در علی محمد حق شناس، حسین سامعی، و نرگس انتخابی(مولفان)، فرهنگ معاصرهزاره در یک جلد (صص 43-27). تهران: فرهنگ معاصر.
سامعی، حسین. (1398). اصول فرهنگ نویسی. تهران: کتاب بهار.
شریفی، ساغر، و قطره، فریبا. (1398). درآمدی بر فرهنگ نویسی. تهران: کتاب بهار.
صادقی، علی اشرف. (1388). درس گفتارهای فرهنگ نگاری. فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان)، 2، 167-157.
عاصی، سید مصطفی. (1398). فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی. تهران: سمت.
یارمحمدی، لطف ا... (1374). توضیحات و تعلیقات بر فرهنگ Oxford Advanced Learner’s Dictionary جهت بهره گیری بهینه پارسی زبانان از این فرهنگ (فرهنگ لِرنِر). در پانزده مقاله در زبانشناسی مقابله ای و ساخت زبان فارسی: دستور، متن، گفتمان. تهران: رهنما.
 
English References
Atkins, B.T.S., & Rundell, M. (2008). The Oxford guide to practical lexicography. Oxford: Oxford University Press.
Dziemianko, A. (2014). On the presentation and placement of collocations in monolingual English learners’ dictionaries: Insights into encoding and retention. International Journal of Lexicography, 27(3), 259-279.
Dziemianko, A. (2019). Homogeneous or heterogeneous? Insights into signposts in learners’ dictionaries. International Journal of Lexicography, 32(4), 432–457.
Fuertes-Olivera, P. A. (Ed.). (2010). Specialised dictionaries for learners. Berlyn: De Gruyter.
Fuertes-Olivera, P. A. (Ed.). (2018). The Routledge handbook of lexicography. London: Routledge.
Gouws, R., H., Heid, U., Schweickard, W., & Wiegand, H. E. (2013). Dictionaries. An international encyclopedia of lexicography. supplementary issue: Recent developments with focus on electronic and computational lexicography. Berlin/Boston: De Gruyter.
Hanks, P. (2012). The corpus revolution in lexicography. International Journal of Lexicography, 25(4), 398–436.
Heuberger, R. (2016). Learners' dictionaries: History and development, current issues. In B.T.S. Atkins, & M. Rundell, M. The Oxford guide to practical lexicography (pp.25-43). Oxford: Oxford University Press.
Kernerman, I. J., & Bogaards, P. (Eds.). (2010). English learners’ dictionaries at the DSNA 2009. Tel Aviv: KDictionaries Ltd.
Lew, R. (2016). Dictionaries for learners of English. Language Teaching, 49(2), 291-294.
Mahmoudi-Dehaki, M. & Chalak, A., & Heidari Tabrizi, H. (2021). Bridging the widening gap of digital divide in EMP exposed by COVID-19 pandemic: Learning Management System (LMS) vs. Learning Experience Platform (LXP). Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 10 (1), 43–67.
Miller, J. (2018). Learners’ dictionaries of English. In P.A. Fuertes-Olivera (Ed.), The Routledge handbook of lexicography (pp. 353-366). London: Routledge.
Ptasznik, B. (2015). Signposts and menus in monolingual dictionaries for learners of English. Poznan: Wydawnictwo UAM.
Ptasznik, B. & Lew, R. (2019). New-line and run-on guiding devices in print monolingual dictionaries for learners of English. Lexikos 29, 180-198.
Ranalli, J. & Nurmukhamedov, U. (2014). Learner dictionaries. In C. Chapelle. (Ed.), The encyclopedia of applied linguistics (pp.1-6). London, UK: Wiley- Blackwell.
Rundell, M. (2006). Learners’ dictionaries. In K. Brown (Ed.) Elsevier encyclopedia of language and linguistics (2nd ed., Vol. 6, pp. 739-743). Amsterdam: Elsevier.
Rundell, M. (2010). What future for the learner’s dictionary? In I. J. Kernerman & P. Bogaards (Eds). English learners’ dictionaries at the DSNA 2009 (pp. 169-175). Tel Aviv: K Dictionaries Ltd.
Swanepoel, P. (2013). Evaluation of dictionaries. In R. H. Gouws, U. Heid, W. Schweickard, & H. E. Wiegand (Eds.), Dictionaries. An international encyclopedia of lexicography. supplementary issue: Recent developments with focus on electronic and computational lexicography (587-596). Berlin/Boston: De Gruyter.
Tarp, S. (2004). Basic problems of learner's lexicography. Lexikos 14, 222-252.
Tarp, S. (2013). New developments in learners’ dictionaries III: Bilingual learners’ dictionaries. In R. F. Gouws, U. Heid, W. Schweickard, H. E. & Wiegand (Eds.), Dictionaries. An international encyclopedia of lexicography. supplementary issue: Recent developments with focus on electronic and computational lexicography (pp. 425-431). Berlin/Boston: De Gruyter.
West, M. (1935). New method English Dictionary. London: Longman.
West, M. (1953). A general service list of English words. London: Longman.
Xue, M. (2017). Representing the cultural dimension of meaning in learner's dictionaries — From the perspective of Chinese EFL learners in l2 reception. Lexikos 27, 578-596.
 
English Dictionaries
Barnhart, C. L., & Thorndike, E. L. (Eds.). (1979). Scott, Foresman advanced dictionary. Chicago: Scott, Foresman and Company.
Cambridge. (2012). Cambridge learner’s dictionary with CD-ROM (4th ed.).  Cambridge University Press.
Collins. (2018). Collins COBUILD advanced learner's dictionary: The source of authentic English (9th ed.). HarperCollins UK.
Collins. (2018). Collins COBUILD intermediate learner’s dictionary (4th ed.). HarperCollins UK.
Collins. (2018). Collins COBUILD primary learner’s dictionary: Age 7+. HarperCollins UK.
Crawley, A. (1997). Oxford elementary learner’s dictionary (2nd ed.). OUP.
Hornby, A. S., & Wehmeier, s. (Eds.). (2000). Oxford advanced learner’s dictionary (6th ed.). OUP.
Hornby, A. S., Cowie, A. P. & Windsor Lewis J. (Eds.). (1972). Oxford advanced learner’s dictionary of current English (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
Hornby, A. S., Gatenby, E. V. & Wakefield, H. (Eds.). (1942). Idiomatic and syntactic English dictionary. Tokyo: Kaitakusha.
Hornby, A. S., Gatenby, E. V. & Wakefield, H. (Eds.). (1948). A learner’s dictionary of English. London: Oxford University Press.
Longman. (2000). Longman dictionary of contemporary English: With new words supplement (3rd ed.).
Oxford University Press. (1998). Oxford American wordpower dictionary for learners of English (1st ed.).
Oxford University Press. (2011). Oxford advanced American dictionary for learners of English (8th ed.).
Oxford University Press. (2013). Oxford wordpower dictionary (4th ed.).
Pearson Education. (2015). Longman dictionary of contemporary English (6th ed.). Longman.
Procter, P. (Ed.). (1978). Longman dictionary of contemporary English (1st ed.). Harlow: Longman.
Procter, P. (Ed.). (1995). Cambridge international dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press.
Random House. (2001). Random House Webster’s advanced dictionary.
Random House. (2001). Random House Webster’s easy English dictionary.
Random House. (2001). Random House Webster’s intermediate dictionary.
Rundell, M. (Ed.). (2002). Macmillan English dictionary for advanced learners (1st ed.). Oxford: Macmillan.
Sinclair, J. (Ed.). (1987). Collins COBUILD English language dictionary (1st ed.). London/Glasgow: Collins.
Sinclair, J. (Ed.). (2003). Collins COBUILD English language dictionary (4th ed.). London/Glasgow: HarperCollins.
Summers, D. (Ed.). (1993). Longman language activator (1st ed.). Longman.
Summers, D. (Ed.). (2005). Longman advanced American dictionary (2nd ed.). Pearson Education.
Summers, D. (Ed.). (2005). Longman dictionary of English language & culture (3rd ed.). Longman.
Summers, D. (Ed.). (2006). Lon