نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

دائرة‌المعارف‌ها عموماً دربردارند طیف وسیعی از علوم و معارف بشری است و از لحاظ ساختار و دسته‌بندی مطالب یا بر اساس موضوع تدوین و مرتب شده‌اند و یا بر حسب حروف الفبا وبه تقلید از فرهنگ‌های لغت که ترتیب مقالات بیشتر دائرة‌المعارف‌های معروف از نوع دوم و الفیایی است. نگارنده در این مقاله با نگاهی کلی به پیشینه دائرة‌المعارف‌نویسی به زبان عربی و ریشه‌های تاریخی آن، با معرفی مهم‌ترین دائرة‌المعارف‌های عربی، ویژگی‌ها، سبک نگارش و نقاط ضعف و قوت هر کدام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در این پژوهش دائرة‌المعارف‌های بطرس بستانی، دائرة معارف القرن العشرین، دائرة‌المعارف الإسلامیة، دائرةالمعارف الإسلامیة الشیعیة، الأعلام، و أعیان الشیعة مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An overview of Arabic encyclopedias

نویسنده [English]

  • Inayatullah Fatehiannad

Graduated from the University of Science and Research with a PhD in Persian Language and Literature

چکیده [English]

Encyclopedias generally contain a wide range of human sciences and knowledge, and are structured and categorized either by subject or alphabetically similar to dictionaries. The structure of the most well-known encyclopedic articles is of the second type. In this article, the author gives an overview of the encyclopedia compiling in Arabic and its historical background, by introducing the most important Arabic encyclopedias and examines the characteristics, writing style, and strengths and weaknesses of each these encyclopedias. In this research, the encyclopedias of Butrus al-Bustani, the Encyclopedia of the Twentieth Century, the Encyclopedia of Islam, the Encyclopedia of the Shiite Islam, Al-A'laam, and the Shiite nobilities have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encyclopedia compiling
  • Islamic Encyclopedia
  • Hassan Amin
  • Butrus al-Bustani
  • Farid Wajdi
  • Khairuddin Zarkali