نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ورود جهان غرب به عصر روشنگری، مستلزم آن بود که سطح سواد در طبقات مختلف جامعه ارتقا یابد و همه افراد جامعه در گستره‌ای فراگیر، از آگاهی بیشتری برخوردار گردند و این به معنای آموزش عمومی مستمر بود. آموزش عمومی که در عرصه فرهنگ، اصطلاحی ساخت‌یافته است، بیشتر تداعی‌کننده آموزش‌های مدرسه‌ای است، ولی این نوع آموزش‌ها همواره دوره‌ای محدود دارند و پس از ورود فرد به جامعه، به‌طور معمول دوام ندارند؛ در حالی‌که جریان روشنگری نیازمند استمرار آموزش و آگاهی‌بخشی بود. دانشنامه‌ها به‌عنوان نهادی در عرض مدرسه که بتواند این استمرار در آموزش عمومی را تأمین کند، توانستند چنین نقشی را برعهده گیرند. آنچه در عرصه غرب در جریان روشنگری عملاً اتفاق افتاد، پای گرفتن دانشنامه به‌معنای جدید آن و عملکرد جدی این امر فرهنگی به‌مثابه نهادی برای آموزش عمومی مستمر، تکمیل عملکرد مدرسه و کمک به ارتقای سطح آگاهی در طبقات مختلف جامعه است. در پژوهش حاضر، مسئله اصلی نقش دانشنامه‌ها در آموزش عمومی مستمر و عملکرد آنها در جریان روشنگری، به‌خصوص نزد ملت‌های پیشرو اروپاست و از نظر روش‌شناسی، این مطالعه از جنس تاریخ اندیشه و بهره‌جوینده از روش‌های این حوزه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Encyclopedias in Promoting Public Culture: A Historical Analysis

نویسنده [English]

  • Ahmad Pakatchi

Associate professor of the institute for humanities and cultural studies

چکیده [English]

The entry of the Western world into the Age of Enlightenment required that the level of literacy in the various classes of society be raised, and that all members of society at large be made more mindful; this entailed continuous public education. General education, which is a structured term in the field of culture, is more reminiscent of school education, but this type of education always has limited periods and usually does not last after the person enters society; The Enlightenment, on the other hand, required continued education and awareness. Encyclopedia, as an institution across the school that could ensure this continuity in public education, was able to play such a role. What has actually happened in the Western arena during the Enlightenment is the establishment of the encyclopedia in its new sense and the serious function of this cultural issue as an institution for continuing public education, complementing school performance, and helping to raise awareness among different sections of society. In the present study, the main issue is the role of encyclopedias in continuing public education and their performance during the Enlightenment, especially among the leading nations of Europe, and in terms of methodology, this study is a history of thought, and uses the methods of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enlightenment
  • General Education
  • Continuing Education
  • Education and training
  • Literature
  • Religious Reform